KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Vásárlóink

Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval Partnerünk tudomásul veszi, elfogadja a „Vásárlási Feltételeket.” és a „Jogi nyilatkozat”-ban foglaltakat. Ha Partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Nebulóért Kft felelősséget nem vállal.

A végfelhasználói körből ki van zárva Ektv.2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, azaz az a magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

A regisztrációval Partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2. § v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (nebuloert.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://nebuloert.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://nebuloert.hu/aszf.pdf

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Nebulóért Kft

A szolgáltató székhelye: 7624 Pécs, Angster József u. 2/27.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@nebuloert.hu

Cégjegyzékszáma: 02-09-069360

Adószáma: 11012964-2-02

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Baranya Megyei Bíróság

Telefonszáma: 72/311-466

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-53431, 53432, 53433

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Corwell Kft, 

Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Cégjegyzékszám: 13-09-215566

Adószám: 10593756-2-13

e-mail címe: corwell@corwell.hu

 

 Alapvető rendelkezések:

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a nebuloert.hu weboldalon.

 

A jelen ÁSZF 2018.  május. hó 25. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

Regisztráció

  

A főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A megrendelést a Nebulóért Kft csak regisztrált Partnertől, és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Nebulóért Kft-től. A Nebulóért Kft-t a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Megrendelés

A Nebulóért web áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Vásárlási feltételekben meghatározott módon.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Nebulóért Kft azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

A vásárolt áruk  lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merül fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt jogszabályok előírják - magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a web áruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

A Nebulóért Kft a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldéstől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Nebulóért Kft ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

 Árak

A közölt árak bruttó formában vannak feltüntetve, azok tartalmazzák az ÁFA -t, nem tartalmazzák azonban az áru szállításának díját.  A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Nebulóért Kft fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A web áruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a Nebulóért Kft minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban felületére, - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt - megjelenő "0"Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Nebulóért Kft nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Webáruházban on-line megláthatók. Kérjük, Partnerünk akkor folytassa a vásárlást, ha a változásokat elfogadja!

A közölt árak a házhoz szállítás költségeit nem tartalmazzák, annak mértékét lásd az alábbi pontban. A Nebulóért Kft szabadon élhet az árváltoztatás jogával.

Szállítás

A Nebulóért Kft a munkanapon 16 óráig megrendelt árut, a megrendelést követő munkanapon reggel 8 óra és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A nettó 25.000,- Ft-ot meghaladó megrendelések esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az 1.700,- Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Amennyiben a vásárlás nettó értéke nem éri el a nettó 25.000,- Ft-ot további 1000,- Ft + ÁFA költséget számolunk fel. A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) is vonatkoznak. A jelen pontban írt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Ha egy vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. (Ennek egyszerű oka van: a megrendelés beérkezését követően az árut becsomagoljuk és átadjuk a szállítmányozónak. Újabb megrendelés esetén ugyanez történik, és nincs lehetőség a szállítónál a csomag bontására.) A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett, vagy a Nebulóért Kft-vel leegyeztetett időpontjában. Amennyiben a Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben a Nebulóért Kft jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Partner pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni a Nebulóért Kft-nek. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni, a Partner köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni a Nebulóért Kft-nek. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Nebulóért Kft-nek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webáruházat  üzemeltető cég  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésén, hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Vegyes Rendelkezések

 

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés

Panasszal elsősorban a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz fordulhat. A területi kormányhivatalok listáját itt találja: https://kormanyhivatal.hu

 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra a kormányhivatal illetékes.

 A jogviták rendezésére szolgáló Európai Uniós online vitarendezési platform is igénybe vehető, melynek elérhetősége a következő: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

 

Szerzői jogok

 

Miután a nebuloert.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a nebuloert.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A nebuloert.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Tilos a nebuloert.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a nebuloert.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

A nebuloert.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Fizetési feltételek

Partnereink vásárlásaikat átutalással egyenlíthetik ki, az áruátvételt követően postán megküldött számla alapján. Amennyiben egy Partnerünknek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig újabb vásárlást a Webáruházban nem kezdeményezhet. Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlék címén. A számla kiegyenlítéséig az áru a Nebulóért Kft tulajdonát képezi.

Árutájékoztató

Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba venné – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

Ügyfélszolgálat

A Nebulóért Kft a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 7621 Pécs, Jókai Mór u. 5.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8:30-tól 17:00-ig

Postacím: 7621 Pécs, Jókai Mór u. 5.

Telefon: +36 (72) 311-466

Fax: +36 (72) 516-066

Mobil: +30-9596-909 a számra sms is küldhető

E-mail: info@nebuloert.hu

Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban

Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Ön bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ön kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétől számított 48 órán belül az ugyvezeto@nebuloert.hu e-mail címen vagy a 72/311-466-os telefonszámon, illetve a 72/516-066 faxszámon.

Bármilyen reklamációval, garanciális igényérvényesítéssel kapcsolatban fordulhat levélben vagy személyesen vevőszolgálatunkhoz:7621 Pécs, Jókai Mór u. 5. 

Szerzői jogok, adatvédelem

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap designja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: http://nebuloert.hu/reklam/statikus_oldalak/pag_statikusOldalak.aspx?kod=adatkez

 

Egyebek

 

A Webáruház Microsoft Windows server 2003 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pécs Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

Nebulóért Kft

Pécs, 2018. május 25.